function my_custom_js() { echo ''; } add_action('wp_head', 'my_custom_js'); Vinkovačko blago | | Gradski muzej Vinkovci

Vinkovačko blago